SỰ KIỆN HỖ TRỢ MÁY CHỦ MỚI.

20-09-2022

Sự Kiện 1: Đăng Nhập Nhận Thưởng

Thời gian bắt đầu: Từ khi máy chủ mới mở (áp dùng từ S69 trở đi)

Thời gian kết thúc: kết thúc lúc 08:59 sau 7 ngày. (ngày mở máy chủ mới tiếp theo)

Nội dung:

  • Trong thời gian này, mỗi khi tạo tài khoản vào máy chủ mới sẽ nhận 1 phần quà giá trị: Quà Anh Hùng SSR (Chọn)
  • Phần thưởng trong rương gồm:
STT ANH HÙNG
1 Vegeta God
2 Guku God
3 Janmeba

Sự Kiện 2: Đua Top Nhận Thưởng

Thời gian bắt đầu: Từ khi máy chủ mới mở (áp dùng từ S69 trở đi)

Thời gian kết thúc: kết thúc lúc 08:59 sau 7 ngày. (ngày mở máy chủ mới tiếp theo)

Lưu ý:

  • Sự kiện này khác sự kiện Đua Top trong game, cho nên Chiến Binh đạt thứ hạng vẫn sẽ nhận quà của 2 sự kiện.
  • Thời gian trao thưởng sau 24 tiếng, kể từ khi sự kiện kết thúc

Đua Top Thám Hiểm - Ải

TOP Phần thưởng 1 Số lượng 1 Phần thưởng 2 Số lượng 2 Phần thưởng 3 Số lượng 3 Phần thưởng 4 Số lượng 4
1 Quà Mảnh 5 Hệ (Chọn) 1 Vàng 24 Giờ 10 Exp Anh Hùng 24 Giờ 10 Đá Đột Phá 10000
2 Quà Mảnh 3 Hệ (Chọn) 1 Vàng 24 Giờ 8 Exp Anh Hùng 24 Giờ 8 Đá Đột Phá 8000
3 Mảnh Anh Hùng Cực Hiếm 50 Vàng 24 Giờ 5 Exp Anh Hùng 24 Giờ 5 Đá Đột Phá 5000
4-10 Mảnh Anh Hùng 5 Sao 50 Vàng 24 Giờ 2 Exp Anh Hùng 24 Giờ 2 Đá Đột Phá 2000

Đua Top Lực Chiến

TOP Phần thưởng 1 Số lượng 1 Phần thưởng 2 Số lượng 2 Phần thưởng 3 Số lượng 3 Phần thưởng 4 Số lượng 4
1 Quà Anh Hùng Siêu Cấp UR (Chọn)
Tuỳ chọn tướng UR 24
1 Đạn Năng Lượng 40 Vàng 24 Giờ 10 Exp Anh Hùng 24 Giờ 10
2 Mảnh Anh Hùng Siêu Hiếm 50 Đạn Năng Lượng 30 Vàng 24 Giờ 8 Exp Anh Hùng 24 Giờ 8
3 Quà Anh Hùng UR (Ngẫu Nhiên) 1 Đạn Năng Lượng 20 Vàng 24 Giờ 5 Exp Anh Hùng 24 Giờ 5
4-10 Rương SS Blue (Chọn) 1 Đạn Năng Lượng 10 Vàng 24 Giờ 2 Exp Anh Hùng 24 Giờ 2

Đua Top Đường Địa Ngục

TOP Phần thưởng 1 Số lượng 1 Phần thưởng 2 Số lượng 2 Phần thưởng 3 Số lượng 3 Phần thưởng 4 Số lượng 4
1 Chiến Hồn 9 Sao 1 Mảnh Anh Hùng 5 Sao 100 Vàng 24 Giờ 10 Exp Anh Hùng 24 Giờ 10
2 Chiến Hồn 9 Sao Trí Ý 1 Mảnh Anh Hùng 5 Sao 50 Vàng 24 Giờ 8 Exp Anh Hùng 24 Giờ 8
3 Chiến Hồn 9 Sao 3 Hệ 1 Mảnh Anh Hùng 5 Sao 50 Vàng 24 Giờ 5 Exp Anh Hùng 24 Giờ 5
4-10 Chiến Hồn 6 Sao 1 Mảnh Anh Hùng 5 Sao 25 Vàng 24 Giờ 2 Exp Anh Hùng 24 Giờ 2

Đua Top Võ Đạo

TOP Phần thưởng 1 Số lượng 1 Phần thưởng 2 Số lượng 2 Phần thưởng 3 Số lượng 3 Phần thưởng 4 Số lượng 4
1 Rương Nguyên Tinh VI 1 Nguyên Khí Tinh 15000 Vàng 24 Giờ 10 Exp Anh Hùng 24 Giờ 10
2 Rương Nguyên Tinh V 1 Nguyên Khí Tinh 10000 Vàng 24 Giờ 8 Exp Anh Hùng 24 Giờ 8
3 Rương Nguyên Tinh IV 2 Nguyên Khí Tinh 8000 Vàng 24 Giờ 5 Exp Anh Hùng 24 Giờ 5
4-10 Rương Nguyên Tinh IV 1 Nguyên Khí Tinh 5000 Vàng 24 Giờ 2 Exp Anh Hùng 24 Giờ 2