ĐẶC QUYỀN VIP.

22-05-2022

CẤP BẬC VIP

Cấp VIP EXP VIP Tăng Dần Tổng EXP VIP VND
0 0 0 0 đ
1 60 60 18.000 đ
2 240 300 90.000 đ
3 700 1.000 300.000 đ
4 1000 2.000 600.000 đ
5 3000 5.000 1.500.000 đ
6 5000 10.000 3.000.000 đ
7 5000 15.000 4.500.000 đ
8 5000 20.000 6.000.000 đ
9 10000 30.000 9.000.000 đ
10 20000 50.000 15.000.000 đ
11 30000 80.000 24.000.000 đ
12 20000 100.000 30.000.000 đ
13 50000 150.000 45.000.000 đ
14 50000 200.000 60.000.000 đ
15 300000 500.000 150.000.000 đ
16 500000 1.000.000 300.000.000 đ
17 1000000 2.000.000 600.000.000 đ
18 1000000 3.000.000 900.000.000 đ
19 2000000 5.000.000 1.500.000.000 đ
20 3000000 8.000.000 2.400.000.000 đ

THƯỞNG MỖI NGÀY

Cấp VIP
Thưởng mỗi ngày    
Thưởng 1 Số lượng 1 Thưởng 2 Số lượng 2 Thưởng 3 Số lượng 3 Thưởng 4 Số lượng 4 Thưởng 5 Số lượng 5
0 Vàng 3000 Tinh Phách 1000            
1 Mảnh Anh Hùng (Hiếm) 2 Vàng 5000 Tinh Phách 3000        
2 Mảnh Anh Hùng (Hiếm) 2 Vàng 10000 Tinh Phách 5000        
3 Mảnh Anh Hùng (Hiếm) 3 Vàng 15000 Tinh Phách 8000        
4 Mảnh Anh Hùng (Hiếm) 3 Vàng 20000 Tinh Phách 10000        
5 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 2 Đá Đột Phá 80 Vàng 25000 Tinh Phách 12500    
6 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 2 Đá Đột Phá 100 Vàng 30000 Tinh Phách 15000    
7 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 3 Đá Đột Phá 200 Vàng 40000 Tinh Phách 20000    
8 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 3 Đá Đột Phá 300 Vàng 50000 Tinh Phách 25000    
9 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 4 Đá Đột Phá 400 Vàng 60000 Tinh Phách 30000    
10 Đạn Năng Lượng 1 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 5 Đá Đột Phá 500 Vàng 70000 Tinh Phách 35000
11 Đạn Năng Lượng 1 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 6 Đá Đột Phá 500 Vàng 80000 Tinh Phách 40000
12 Đạn Năng Lượng 1 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 7 Đá Đột Phá 500 Vàng 90000 Tinh Phách 45000
13 Đạn Năng Lượng 2 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 8 Đá Đột Phá 500 Vàng 100000 Tinh Phách 50000
14 Đạn Năng Lượng 2 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 9 Đá Đột Phá 500 Vàng 110000 Tinh Phách 55000
15 Đạn Năng Lượng 3 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 10 Đá Đột Phá 500 Vàng 120000 Tinh Phách 60000
16 Đạn Năng Lượng 3 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 11 Đá Đột Phá 600 Vàng 130000 Tinh Phách 65000
17 Đạn Năng Lượng 3 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 12 Đá Đột Phá 600 Vàng 140000 Tinh Phách 70000
18 Đạn Năng Lượng 4 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 13 Đá Đột Phá 700 Vàng 150000 Tinh Phách 75000
19 Đạn Năng Lượng 4 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 14 Đá Đột Phá 700 Vàng 160000 Tinh Phách 80000
20 Đạn Năng Lượng 5 Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) 15 Đá Đột Phá 800 Vàng 170000 Tinh Phách 85000

GÓI ƯU ĐÃI

Cấp VIP
Vật phẩm có thể mua
Thưởng 1 Số lượng 1 Thưởng 2 Số lượng 2 Thưởng 3 Số lượng 3 Thưởng 4 Số lượng 4 Thưởng 5 Số lượng 5
0 Đạn Năng Lượng 1 Vàng 50000 Tinh Phách 25000        
1 Đạn Năng Lượng 10 Đá Đột Phá 300 Vàng 100000 Tinh Phách 50000    
2 Quà Tiến Hóa Anh Hùng 3 Hệ (Chọn) 1 Đá Đột Phá 500 Vàng 200000 Tinh Phách 100000    
3 Siêu Đạn Năng Lượng 5 Quà Trang Bị (Chọn) 1 Vàng 300000 Tinh Phách 150000    
4 Quà Anh Hùng SSR (Chọn) 1 Đạn Năng Lượng 5 Vàng 400000 Tinh Phách 200000    
5 Quà Siêu Anh Hùng SSR (Chọn) 1 Quà Trang Bị (Chọn) 1 Vàng 1000000 Tinh Phách 500000    
6 Anh Hùng SSR 3 Hệ (Chọn) 1 Quà Trang Bị (Chọn) 1 Vàng 1500000 Tinh Phách 750000    
7 Rương SS Blue (Chọn) 1 Quà Trang Bị (Chọn) 1 Vàng 2000000 Tinh Phách 1000000    
8 Quà Chiến Binh UR (Chọn) 1 Rương Nguyên Tinh-III 2 Vàng 2500000 Tinh Phách 1250000    
9 Quà Chiến Binh UR (Chọn) 1 Siêu Đạn Năng Lượng 3 Vàng 3000000 Tinh Phách 1500000    
10 Quà Chiến Binh UR Hào Hoa (Chọn) 1 Siêu Đạn Năng Lượng 5 Rương Nguyên Tinh-IV 2 Vàng 4000000 Tinh Phách 2000000
11 Quà Chiến Binh UR Hào Hoa (Chọn) 1 Quà Tiến Hóa Anh Hùng-Ý Trí (Chọn) 2 Siêu Đạn Năng Lượng 3 Vàng 5000000 Tinh Phách 2500000
12 Quà Chiến Binh UR Hào Hoa (Chọn) 1 Mảnh Anh Hùng-Trí Ý (Tinh Anh) 50 Rương Nguyên Tinh-IV 2 Vàng 6000000 Tinh Phách 3000000
13 Chiến Binh Siêu Cấp UR (Chọn) 1 Siêu Đạn Năng Lượng 25 Rương Nguyên Tinh-IV 3 Vàng 7000000 Tinh Phách 3500000
14 Chiến Binh Siêu Cấp UR (Chọn) 1 Mảnh Anh Hùng-Trí Ý (Tinh Anh) 100 Rương Nguyên Tinh-V 1 Vàng 8000000 Tinh Phách 4000000
15 Quà Anh Hùng Siêu Cấp (Chọn) 1 Siêu Đạn Năng Lượng 35 Rương Nguyên Tinh-V 2 Vàng 9000000 Tinh Phách 4500000
16 Quà Anh Hùng Siêu Cấp (Chọn) 1 Mảnh Anh Hùng-Trí Ý (Tinh Anh) 150 Siêu Đạn Năng Lượng 35 Vàng 10000000 Tinh Phách 5000000
17 Quà Anh Hùng UR Hào Hoa (Chọn) 1 Mảnh Anh Hùng-Trí Ý (Tinh Anh) 200 Rương Nguyên Tinh-VI 1 Vàng 11000000 Tinh Phách 5500000
18 Quà Anh Hùng Hào Hoa Siêu Cấp 1 Mảnh Anh Hùng-Trí Ý (Tinh Anh) 200 Siêu Đạn Năng Lượng 40 Vàng 12000000 Tinh Phách 6000000
19 Quà Anh Hùng Hào Hoa Siêu Cấp 1 Mảnh Anh Hùng-Trí Ý (Tinh Anh) 250 Rương Nguyên Tinh-VI 1 Vàng 13000000 Tinh Phách 6500000
20 Quà Anh Hùng Hào Hoa Siêu Cấp 1 Mảnh Anh Hùng-Trí Ý (Tinh Anh) 300 Rương Nguyên Tinh-VI 2 Vàng 14000000 Tinh Phách 7000000